Energiestrategie regio Rotterdam Den HaagOnderweg naar betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen in 2050.

RES 1.0

De aard en omvang van onze regio zijn uniek. De energieregio Rotterdam Den Haag bestaat uit 21 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie. Er wonen ongeveer 2,4 miljoen mensen, er zijn twee grote steden en de regio heeft een wereldhaven. 34% van de regio is bebouwd en 31% is bestemd voor agrarische doeleinden, inclusief de glastuinbouw. Het is kortom een grote regio en divers in vele opzichten met een grote vraag aan energie.

Bekijk de volledige RES 1.0

Kenmerken van de regio

Bekijk de informatie van onderstaande infographic ook als uitgeschreven tekst.

infographic kenmerken regio. Bij de afbeelding staat een link naar de uitgeschreven tekst.

Elke 30 energieregio's van Nederland is gevraagd om een 'bod' te doen. Dit is een inschatting in het hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit en warmte die opgewekt kan worden in de regio, naast dat wat er bespaard kan worden aan energie. Deze ambitie staat beschreven in de RES 1.0. Hierbij hebben we niet alleen gekeken naar wat er technisch mogelijk is, maar ook wat er past bij de regio. 

We hebben een aantal uitgangspunten in de RES 1.0 opgenomen:

 • We doen wat past bij de regio;
 • Er zijn veel mogelijkheden voor het (her)gebruiken van warmte in de regio;
 • We wekken alleen daar energie op waar het ruimtelijk kan, dat noemen we draagkracht van het landschap;
 • Natuur blijft natuur (dus daar komen geen zonnepanelen en windturbines);
 • We streven naar 50% lokaal eigendom, in lijn met de landelijke ambitie;
 • In de regio besparen we energie door (beter) te isoleren.

 

Ambitie van de regio

De manier waarop regio Rotterdam Den Haag de nationale doelstellingen uit het Klimaatakkoord heeft vertaald is niet alleen ambitieus, maar ook realistisch en haalbaar. De gekozen regionale oplossingen, waarmee we door het stimuleren van besparingen en door duurzame energieproductie een bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot, passen bij het landschap, bij de inwoners, bij de bedrijven en bij de regionale kwaliteiten. Alleen dan houden de keuzes stand die je hieronder leest.
 

Belangrijkste keuzes

Warmte

 • inzetten op besparing, isoleren en lage(re)temperatuurverwarming
 • inzetten op de beschikbare rest- en aardwarmte en een toekomstbestendige energiemix
 • samenwerken aan een optimale regionale warmtestructuur met de laagste maatschappelijke kosten
 • regie bij de gemeenten
 • uitwerken toekomstbeeld langs de zeven sleutelprogramma’s
 • inzetten op passende wet- en regelgeving en financiële instrumenten om randvoorwaarden te borgen

Van belang om te weten is dat warmte voor onze regio erg belangrijk is. Vanwege het hoogstedelijk gebied en het kassengebied is de warmtevraag groot; de aanwezigheid van geothermie-mogelijkheden en een groot aantal restwarmtebronnen in het Rotterdamse Havengebied zorgen voor een groot warmte-aanbod. Daarnaast zijn er kansen om lokale warmtebronnen (zoals aquathermie, zonthermie en warmte-koudeopslag (WKO)) te benutten. 

Elektriciteit

 • inzetten op 2,8-3,2 TWh duurzame opwek. Daarmee levert de regio 8 tot 9% van de landelijke doelstelling van 35 TWh. 
 • inzetten op plekken met behoud of versterking van ruimtelijke kwaliteit; tevens beschouwen we de haalbaarheid vanuit netimpact, de bredere haalbaarheid en het draagvlak
 • zeer stevig inzetten op zonne-energie op daken en parkeerplaatsen (stedelijk gebied), benutten van waterbassins in de glastuinbouw voor zonnepanelen en aanvullende windmolens op basis van de draagkracht van het landschap
 • opwekking van duurzame elektriciteit in de natuur doen we niet
 • uitwerken van grootschalige opwekking van duurzame elektriciteit in integrale gebiedsgerichte aanpakken met participatie van de belanghebbenden

Brandstoffen

 • zo hoogwaardig mogelijk inzetten van schaarse duurzame brandstoffen
 • voor de warmtetransitie eerst inzetten op vraagreductie en, waar passend, op realisatie van regionale warmte-infrastructuur; inzet van brandstoffen in woningen en gebouwen in de periode tot 2030 is het sluitstuk van de warmtetransitie
 • duidelijkheid bieden aan initiatiefnemers, hun activiteiten actief ondersteunen en benodigde acties uitwerken

Energiesysteem

 • streven naar energie-efficiëntie en energiebesparing
 • streven naar balans tussen energievraag en energieproductie
 • rekening houden met de eigenschappen van nieuwe energiebronnen en de (on)mogelijkheden van opslag en omzetting

Overkoepelend

 • uitwerken van de samenwerking voor ontwikkeling en realisatie richting RES 2.0
 • regionaal informatie delen in en over lokale projecten en ontwikkelingen, inclusief (financiële) participatie; ook bedoeld om voortgang en doelbereik te monitoren en zo nodig in onderling overleg bij te sturen
 

 

Maak de RES-test

Test je kennis over de RES 1.0 en kom meer te weten. Beantwoord 12 vragen met 'waar' of 'niet waar'. 

Doe de test

 
 

 

Een momentje...
 • RES 1.0 Samenvatting

  Bekijk de samenvatting van de RES 1.0

 • RES 1.0 Begrippen

  Uitleg over alle begrippen in de RES 1.0

 • Bekijk alle RES documenten

  Bekijk het de uitvoeringsagenda, onderzoeken en verdiepende documenten.

  Cookie-instellingen
  Cookie-instellingen sluiten

  Cookie-instellingen

  Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


  Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

  Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

  Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.