Energiestrategie regio Rotterdam Den HaagOnderweg naar betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen in 2050.

Warmte

We gaan onze wijken en gebouwen op een andere manier verwarmen: zonder aardgas maar met bijvoorbeeld aardwarmte uit de diepe ondergrond (geothermie), uit warmte van oppervlakte-, drink- of afvalwater (aquathermie), restwarmte van de industrie of met elektrische oplossingen.

Afgestemde plannen

Gemeenten beschrijven in hun Transitievisie Warmte (TVW) welke oplossingsrichting(en) in welke wijk het meest voor de hand liggen en in welke wijken wordt begonnen met de warmtetransitie. Daarnaast wordt aangegeven van welke bronnen zij gebruik willen maken. De RES richt zich op de afstemming tussen omliggende gemeenten om zo te voorkomen dat een warmtebron ten onrechte dubbel gebruikt wordt of juist onbenut blijft. Dat is de reden dat inzicht in de warmtevraag en het warmte-aanbod onderdeel uitmaakt van de Regionale Energiestrategie. Deze inzichten worden vertaald naar benodigde warmte-infrastructuur. Het totaaloverzicht van vraag, aanbod en transport wordt uitgewerkt in de Regionale Structuur Warmte (RSW). De RSW is onderdeel van de RES.

De opgaven voor gebouwde omgeving, elektriciteit en brandstoffen zijn met elkaar verbonden. De keuze voor bijvoorbeeld elektrische warmtepompen voor het verwarmen van woonwijken kan gevolgen hebben voor de hoeveelheid benodigde elektriciteit en infrastructuur. In de RES maken de samenwerkende partijen zorgvuldige integrale afwegingen hierover.

Uitgangspunten

Energiebesparing heeft een hoge prioriteit. Daarnaast gebruiken we zoveel mogelijk warmte uit lokale en regionale bronnen, zodat elektrificatie van de verwarmingsvraag waar mogelijk wordt voorkomen. Zo blijft de elektriciteitsvraag minimaal.

We kiezen voor een mix waarbij we hoogwaardige bronnen inzetten voor een hoogwaardige vraag. Zo kunnen duurzame brandstoffen als waterstof en groengas wel worden ingezet in gebouwen die moeilijk en duur te isoleren zijn, en waar warmtenetten niet mogelijk zijn. In de regio wordt dus alleen ingezet op groengas als andere bronnen veel duurder zijn. We zetten deze bronnen namelijk liever in voor sectoren waar goede alternatieven niet voorhanden zijn, zoals de industrie en het zwaar transport.  

Samenwerking

In 2020 zijn we samen gaan werken met EBN en Invest-NL om het proces van de Regionale Structuur Warmte (RSW) te verdiepen. In 2022 is de Gasunie aangesloten bij deze samenwerking. Het doel van de samenwerking is om de mogelijkheden van optimale inzet en verdeling van regionale warmte met en voor de gemeenten, provincie, waterschappen en alle andere betrokken publieke, maatschappelijke en private partijen nader vorm te geven en, waar mogelijk, de warmtetransitie te versnellen voor de regio. We brengen samen in beeld welke stappen lokaal en regionaal gezet kunnen worden om de ambitie op het gebied van warmte te behalen.

 

 

 

Factsheet NP RES Warmte

In opdracht van NPRES heeft CE Delft een objectief overzicht gemaakt van de inzet van technologieën voor duurzame warmte. De factsheet geeft een objectief overzicht van de verschillende technologieën die relevant zijn voor de RES-opgaves. In het document wordt de opgave verder uitgelegd, wordt meer informatie gegeven over begrippen, is een handzaam overzicht met relevante kengetallen per technologie opgenomen en vindt u meer informatie en bronnen voor eventuele verdieping. 

Bekijk de factsheet

 


 

Onze regio heeft grote potentie voor restwarmte en geothermie. De restwarmte is CO2-vrij en komt niet van fossiele bronnen. Lage temperatuurbronnen zoals aquathermie en restwarmte uit glastuinbouw leveren dan aan lokale warmtenetten. Mogelijk wordt ook verwarmt met (collectieve) warmtepompen. Nadere analyse van de potentie van geothermie en restwarmte wordt onderzocht. 

Op pagina 96-101 van de RES 1.0 vindt u een overzicht van de potentie van de verschillende mogelijkheden. 
 

Op deze website vindt u veel informatie over de RES Rotterdam Den Haag. Heeft u over deze RES (regio) vragen? Dan kunt u deze stellen via het contactformulier.

Daarnaast is er Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES). Op deze website is algemene informatie te vinden over de RES’en, handreikingen en voorbeelden van andere RES-regio’s.

Voor informatie over de lokale warmtetransitie kunt u terecht bij het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW).

Uitgebreide informatie over geothermie is terug te vinden op de website Alles over aardwarmte.

De gemeenten zijn aan zet om plannen te maken om hun woningen en gebouwen aardgasvrij te maken. Zij maken hiervoor plannen in een transitievisie warmte (TVW). De RES heeft alle TVW geanalyseerd en – waar mogelijk – bij elkaar opgeteld en hier een rapportage over uitgegeven. Geconcludeerd wordt de plannen nog lastig optelbaar zijn, maar dat de gemeenten in de regio aan de slag zijn, en in hun plannen een grote rol zien voor warmtenetten. 

Hiernaast zijn de plannen van gemeenten uit de transitievisies opgenomen in een landelijke TVW-database.

Het is van belang om de lokale plannen en de regionale plannen op elkaar af te blijven stemmen om zo de warmtetransitie optimaal vorm te kunnen geven. De RES zet hierop in.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.